VertrouwensContactPersoon

De KNLTB heeft de gedragscode ‘Fair Play in Tennis’ geïntroduceerd. Hierover is meer informatie te vinden op de affiches in ons clubhuis alsmede op
KNLTB FAIRPLAY. Ongewenst of niet integer gedrag past niet binnen de tennissport en zeker niet bij onze club. Hierbij moet onder meer gedacht worden aan discriminatie, gebruik van stimulerende middelen, wedstrijdvervalsing, fysiek geweld, fraude, pesten, onsportiviteit en seksuele intimidatie. Onze club dient zich ook aan deze regels te houden en ondersteunen deze van harte. Of je nou (wedstrijd)tennisser, tennisleraar, coach, kantinepachter, groundsman, scheidsrechter, supporter, ouder, vrijwilliger of bestuurder bent: integer gedrag hoort op onze club thuis. Mocht je ongewenst of niet integer gedrag tegenkomen of zelf (hebben) ervaren), dan kan je je melding rechtstreeks bij de KNLTB doorgeven via de hiervoor genoemde link. Als je toch nog een vraag hebt voordat je een melding gaat doen dan kan je vooraf contact opnemen met onze vertrouwenscontactpersoon (VCP) Anneke Kersting. Wij hebben Anneke, die reeds jarenlang lid is van onze club en ook werkt bij slachtofferhulp, bereid gevonden om namens onze club als VCP op te treden. U kunt haar (vertrouwelijk) e-mailen via vertrouwenscontactpersoon@tcalkmaar.nl.

 

Privacy protocol

 

De Tennisclub Alkmaar  vindt het belangrijk om zorgvuldig met de persoonsgegevens van haar leden om te gaan. Om die reden heeft de TCA deze privacy statement op de website geplaatst.

Omdat u als lid van de vereniging persoonsgegevens aan ons doorgeeft, heeft u volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) de vereniging toestemming gegeven gegevens over u vast te leggen.

 

Hoe gaat de TCA met persoonsgegevens om?

  • De TCA behandeld persoonlijke gegevens van leden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid, waarbij de TCA zich houdt aan de eisen van de AVG.
  • De TCA heeft een AVG-verklaring ingediend bij de Stichting AVG voor Verenigingen.
  • De TCA verwerkt de persoonsgegevens van leden van de vereniging in de ledenadministratie ten behoeve van registratie en facturering van de contributie.
    Omdat de Tennisclub Alkmaar is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (KNLTB) worden de persoonsgegevens ook aan de KNLTB verstrekt.
  • De TCA verplicht zich nooit gegevens te verstrekken aan derden. Functionarissen van de TCA voor wie het noodzakelijk is toegang te hebben tot de persoonsgegevens hebben een geheimhoudingsverklaring afgegeven.
  • Periodiek worden de gegevens meegestuurd met diverse vormen van facturatie van de contributie. Daarmee is er inzage van zijn/haar persoonsgegevens.